निटम आतव पोल्‍लोङ

 

 

मुदा कर्सा ईयनदु

 

दोग़े पुंगाटिना साक्सि